کاربر عزیز شما قبلا یکبار برای این روز نوبت گرفته اید میتوانید دوباره اطلاعات خود را پرینت بگیرید و درصورتیکه امروز نمی توانید مراجعه کنید بایستی مدت 24تا 48 ساعت از اولین درخواست صبر کنید تا بتوانید برای یک روز دیگر درخواست نوبت بکنید............